celebrates ur birthday whilst shaking pom poms enjoy